Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
 2. Overeenkomst; werkwijze, offerte en bevestiging
 3. Uitvoering van de overeenkomst; planning en proces
 4. Inschakelen van derden
 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 6. Gebruik van het resultaat
 7. Honorarium en kosten
 8. Betaling en opschorting
 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 10. Garanties en vrijwaringen
 11. Aansprakelijkheid
 12. Overige bepalingen

 

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna: Buro Tink) gesloten offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk bevestigd en aanvaard. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Buro Tink een overeenkomst sluit, c.q. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Buro Tink een offerte uitbrengt. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden naast de reguliere post tevens elektronische berichtgevingen verstaan. De algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Buro Tink en deze voorwaarden schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Overeenkomst; werkwijze, offerte en bevestiging

2.1. Door middel van een persoonlijk gesprek en presentatie van portfolio is er gelegenheid nader kennis te maken. Een samenwerking is in tijd en ruimte uniek, een kennismakingsgesprek is dan ook bij uitstek geschikt om te oordelen of de werkwijze van Buro Tink aansluit bij de vraag van de opdrachtgever.

2.2. Een prijsopgave (‘offerte’) is 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Buro Tink verstrekte gegevens waarop Buro Tink de offerte baseert.

2.3. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Buro Tink begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en besluiten binden Buro Tink pas nadat deze schriftelijk door Buro Tink zijn bevestigd.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst; planning en proces

3.1. Buro Tink zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro Tink de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2. Buro Tink informeert de opdrachtgever over de wijze of proces waarop de opdracht zal worden uitgevoerd.

3.3 Een door Buro Tink opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Buro Tink mogelijk te maken. Zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Buro Tink aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.5. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de werkzaamheden van Buro Tink. Buro Tink is dus vrij de opdracht en bijbehorende werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever uit te voeren.

3.6. Wijziging met betrekking tot de opdracht moet tijdig en schriftelijk aan Buro Tink door de opdrachtgever bekend gemaakt worden. Indien wijzigingen gevolgen hebben voor de in artikel 2.2 genoemde prijsopgaven danwel voor de gewenste levertijd zal Buro Tink dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden. Buro Tink dient als eerste in staat te worden gesteld de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen uit te voeren. Buro Tink zal de kosten die de wijzigingen met zich meebrengen voorleggen aan de opdrachtgever.  Mocht opdrachtgever niet akkoord gaan met dezere nadere condities, dan blijft de overeenkomst ongewijzigd in stand.

3.7. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever is verplicht de door Buro Tink geleverde opmaak-, druk-, of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 3 werkdagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Buro Tink retour te zenden, dit kan via de reguliere post als elektronische geschieden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

3.8. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzicht van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

3.9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de diensten, schriftelijk aan Buro Tink te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

 1. Inschakelen van derden

4.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Buro Tink, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

4.2. Wanneer Buro Tink op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Buro Tink namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Buro Tink volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

4.4. Wanneer Buro Tink, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Buro Tink de in artikel 3.7. van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

4.5. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Buro Tink derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Buro Tink. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

4.6. Buro Tink is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Buro Tink zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Buro Tink kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht een auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Buro Tink. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluiten Buro Tink daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van de overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 6. van deze Algemene Voorwaarden.

5.3. Buro Tink heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Buro Tink het resultaat zonder vermelding van de naam van Buro Tink openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Buro Tink, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan de derden ter beschikking zijn gesteld.

5.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Gebruik van het resultaat

6.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buro Tink, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomst de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

6.2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

6.3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Buro Tink kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

6.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Buro Tink recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

6.5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

6.6. Buro Tink heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

 1. Honorarium en kosten

7.1. Buro Tink heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een dagtarief, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

7.2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

7.3. Wanneer Buro Tink door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door Buro Tink gehanteerde honorariumtarieven. Buro Tink zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7.4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Buro Tink kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Buro Tink zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

 1. Betaling en opschorting

8.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders is vermeldt.

8.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Buro Tink totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Buro Tink op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Buro Tink zijn voldaan.

8.3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

8.4. Buro Tink draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Buro Tink overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8.5. Buro Tink mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Buro Tink door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

 1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Buro Tink, of wanneer Buro Tink de overeenkomst ontbindt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Buro Tink redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Buro Tink op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9.3. Zowel Buro Tink als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

9.4. Wanneer de werkzaamheden van Buro Tink bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een doorovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Buro Tink blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

 1. Garanties en vrijwaringen

10.1. Buro Tink garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Buro Tink garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

10.2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart door de opdrachtgever Buro Tink of door Buro Tink bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Buro Tink jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

10.3. De opdrachtgever vrijwaart Buro Tink voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Buro Tink dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

11.2. Buro Tink is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Buro Tink toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Buro Tink voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Buro Tink, is de aansprakelijkheid van Buro Tink beperkt tot het honorarium van Buro Tink voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 1. Overige bepalingen

12.1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Buro Tink wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

12.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Buro Tink gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Buro Tink.

12.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan rederlijkwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Buro Tink of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

12.5. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

12.6. Op de overeenkomst tussen Buro Tink en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Buro Tink is gevestigd, dit ter keuze van Buro Tink, kennis van geschillen tussen Buro Tink en opdrachtgever.